Reykjavik, IslandI 1902 vart Ole Myklestad frå Tysnes henta til Island for å leia bøndene i kamp mot saueskabben som truga med å utrydda sauebestanden på sagaøya - og såleis også truga landets nasjonaløkonomi. Ole Myklestad var då ein mann på over 60 år og vart verande på Island i mange år. I 1909 vart han utnemnd til ridder av Dannebrogsordenen for innsatsen.

Vel heimkomen skreiv Ole Myklestad ei bok om sine mange strabasiøse ferder kring på Island. Men så gjekk det ikkje betre til enn at boklageret i Bergen brann ned før boka var kome i bokhandelen - berre nokre få eksemplar vart redda ut or flammane. For nokre år sidan fekk eg ein fotostatkopi av boka, som etter mi meining burde gjevast ut på nytt, utan at det hittil har lukkast meg å få nokon interessert. Ole Myklestad gav også ut fleire andre bøker under opphaldet på Island, om behandling av saueskabb og sjukdommar på fjærkre. På universitetsbibioteket i Reykjavik fekk eg fotografera eit av dei sjeldne eksemplara av boka hans "Gjennem Island paa kryds og tvers”. Eg har skrive fleire artiklar om Ole Myklestad og veit etter kvart mykje om han.